กิจกรรม

15 เมษายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เชิญให้เจ้าหน้าที่ FDA หัวหน้าด่านนำเข้าท่าเรือ Long Beach มาบรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ และกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ ณ ห้องประชุมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

15 April 2015  Royal Thai Consulate-General Los Angeles invited Mr. Danial Solis, Director of Import Operations, Food and Drug Administration (FDA),  Long Beach Office, to make a presentation on updated US food import regulations and Food Safety Modernization Act (FSMA) at the Consulate office. The seminar was attended by importers of Thai food and agriculture products in Los Angeles and nearby.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org