top of page

กระทรวงเกษตรฯ เผยไทยไม่ได้บังคับการจำกัดการส่งออกยางพารา
 


18 พฤษภาคม 2562 ตามที่มีสื่อบางแห่งลงข่าวเรื่องการจำกัดการส่งออกยางพาราที่บริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCO) โดยอินโดนีเซียขอความร่วมมือมานั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือโดยขอให้ภาคเอกชนผู้ส่งออกพิจารณาให้ความร่วมมือในการจำกัดการส่งออกยางพาราตามศักยภาพและความสมัครใจของเอกชนแต่ละราย ไม่ได้มีการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ.2542 มาจำกัดการส่งออกยางพาราไปจำหน่ายยังต่างประเทศแต่อย่างใด ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยมีนโยบายให้ภาครัฐใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทำถนนและเส้นทางคมนาคมต่างๆ ทั่วประเทศ จึงคาดการณ์ได้ว่าตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปประเทศจะมีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วด้วย เพิ่มเติม...

bottom of page