top of page

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้จัดการบริหารศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท UNFI ณ เมือง Auburn มลรัฐวอชิงตัน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติด้านช่องทางการกระจายและขนส่งสินค้า และเข้าชมการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัท UNFI เป็นบริษัทกระจายสินค้าเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และอาหารที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีการดำเนินการให้กับลูกค้าทั้งให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 

September 26, 2018 - OAA-LA had a meeting with the Distribution Center Manager of United Natural Foods Company (UNFI) in Auburn, Washington. Discussion was focused around distribution channels of Thai Products in U.S. Market. UNFI is the biggest distributor of natural and organic foods, specialty food, and related products all over North America.

bottom of page