ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

​​

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดดำเนินโครงการศึกษาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาของฝ่ายเกษตรโดยวิธีคัดเลือก เอกสารประกาศราคากลางโครงการศึกษาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาของฝ่ายการเกษตรฯ เอกสารประกาศ​​​

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำบูธสำหรับจัดแสดงสินค้าในงาน NPEW 2018 เอกสารประกาศ

 • ราคากลางโครงการจัดจ้างทำบูธสำหรับจัดแสดงสินค้าของฝ่ายการเกษตรฯ ในงาน NPEW 2018 เอกสารประกาศ

 • ประกาศเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตรฯ โดยวิธีคัดเลือก                   เอกสารประกาศ

 • ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตรฯ เอกสารประกาศ​​

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของฝ่ายการเกษตรฯ เอกสารประกาศ

 
 

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) เอกสารประกาศ

 • ราคากลางโครงการจัดทำบูธสำหรับจัดแสดงสินค้าในงาน Natural Product Expo West (NPEW) 2019            เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินโครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ โดยวิธีคัดเลือก  เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินโครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้  เอกสารประกาศ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินโครงการศึกษาโครงสร้างหน่วยงานด้านการเกษตร โอกาส และข้อจำกัดของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐเม็กซิโกและประเทศกลุ่มอเมริกาใต้ เอกสารประกาศ

 • การรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้        โดยวิธีคัดเลือก เอกสารประกาศ

 • ราคากลางโครงการศึกษาโครงสร้างหน่วยงานด้านการเกษตร โอกาสและข้อจำกัดของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐเม็กซิโกและประเทศกลุ่มอเมริกาใต้ของฝ่ายการเกษตรฯ เอกสารประกาศ

 • ราคากลางโครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ของฝ่ายการเกษตรฯ เอกสารประกาศ

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของฝ่ายการเกษตรฯ  เอกสารประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหน้าต่างของอาคารที่ทำการฝ่ายเกษตรฯ                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทำเคาน์เตอร์และจัดหาอุปกรณ์ สำหรับบูธของฝ่ายเกษตรฯ ในงาน NPEW 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่ทำการของฝ่ายการเกษตรฯ  บริเวณชั้น ๔ ของอาคารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ​​​

 

​​

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ประจำปี 2564 (ก.ค. - ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน พฤษภาคม- กรกฎาคม 2564)  เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่ทำการของฝ่ายการเกษตรฯ  บริเวณชั้น ๔ ของอาคารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน เมษายน - กันยายน 2564)           เอกสารประกาศ​​​

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการศึกษาติดตามและวิเคราะห์กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารประกาศ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) เอกสารประกาศ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่ทำการของฝ่ายการเกษตรฯ  บริเวณชั้น ๔ ของอาคารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสารประกาศ​​​

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564