กิจกรรม

3 มกราคม 2559 ทีมประเทศไทยร่วมรับเสด็จศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเสด็จเยือมลรัฐยูท่าห์ ณ ด้านหน้าอาคาร Tom Bradley International Airport ท่าอากาศยานนานาชาติ นครลอสแอนเจลิส

January 3, 2016 Team Thailand awaiting the arrival of HRH Princess Chulabhorn Walailak on her visit to Utah State at Tom Bradley International Airport, LAX

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org