top of page

23 - 26 กันยายน 2558 กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทยซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ณ โรงแรม One UN นครนิวยอร์ค โดยมีข้าราชการไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาจำนวนรวม 25 คน จาก 13 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ การเข้าร่วมการประชุม UNGA ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2558 ณ นครนิวยอร์คประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

23-26 September 2015 Consul (Agriculture) attended Thailand Team meeting at Hotel One UN, New York. The meeting was chaired by the Prime Minister of Thailand, General Prayut Chan-o-cha. There were altogether 25 Thai officials stationed in the US representing 13 agencies joined the meeting. The Prime Minister updated on politic and economic issues in Thailand. He stressed that the Thai officials needed to work together for the interest of the country. His participation in the UNGA (United Nations General Assembly) during 24 – 30 September 2015 was a successful mission.

bottom of page