กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศตามนโยบายสำคัญปี 2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

23 – 27 February 2015 Chiefs of Office of Agriculture Affairs from all foreign offices participated in the Seminar on Mobilization of Foreign Missions in accordance with Thailand Major Policies on Agricultures at Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC), Bangkok. The one-week-seminar was chaired by several high level executives of the Ministry such as H.E. Minister of MOAC, Permanent Secretary-General and significant others.

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org