top of page

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางดวงใจ กูรมะโรหิต ผู้นำเข้า บริษัท D.P. Trading ได้พาคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจิราวรรณ แย้มประยูร)   พร้อมด้วย นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ศึกษาดูงาน ณ Sarabian Farms เมือง Fresno มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทางคณะได้รับการต้อนรับที่ดีจากเจ้าของฟาร์มในการบรรยายให้ความรู้ถึงการจัดการต่างๆในฟาร์ม

bottom of page