กิจกรรม

IMG_5211
IMG_5211

IMG_5211
IMG_5211

1/1

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางกฤษณา  สุขุมพานิช, กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ได้นำคณะยุวเกษตรกร ซึ่งนำโดยรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (นางรัตติกุล จันทร์สุริยา) เข้าเยี่ยมชม Full Belly Farm ซึ่งเป็นฟาร์มที่ปลูกสินค้าพืช ผัก และผลไม้ เกษตรอินทรีย์