กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางกฤษณา  สุขุมพานิช, กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ได้นำคณะยุวเกษตรกร ซึ่งนำโดยรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (นางรัตติกุล จันทร์สุริยา) เข้าเยี่ยมชม Full Belly Farm ซึ่งเป็นฟาร์มที่ปลูกสินค้าพืช ผัก และผลไม้ เกษตรอินทรีย์

  • Facebook Social Icon

Copyright © All Rights Reserved. 

Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles

611 N.Larchmont Blvd. 4th Fl., Los Angeles, CA 90004

Email: oaala@thaimoac.org